Ղազախստանի ՆԳՆ-ը նախազգուշացրել է ոչնչացնել նրանց, ովքեր հրաժարվում են զենքերը վայր դնել

Ղազախստանի ՆԳՆ-ը նախազգուշացրել է ոչնչացնել նրանց, ովքեր հրաժարվում են զենքերը վայր դնել, փոխանցում է Sputnik Ղազախստանը։

Ղազախստանի ամբողջ տարածքում արտակարգ դրության ռեժիմ է սահմանվել։

Ամեն ինչ սկսվել է երկրի արևմուտքում հեղուկ գազի գնի կրկնակի բարձրացումից հետո՝ մինչև 120 տենգե մեկ լիտրի համար։ Սկզբում Մանգիստաուի մարզում, ապա այլ շրջաններում:

ALMATY, KAZAKHSTAN — JANUARY 6, 2022: Security forces are used in a counterterrorism operation to stop mass unrest. Protests were sparked by rising fuel prices in the towns of Zhanaozen and Aktau in western Kazakhstan on 2 January and spread rapidly across the country. Following a meeting between a government commission and protesters, the price for liquefied petroleum gas went down from $0.27 to $0.11. On 5 January, President Tokayev dismissed the cabinet and declared a 2 week state of emergency in the Mangistau and Almaty regions, as well as in the cities of Almaty and Nur-Sultan. Valery Sharifulin/TASS
Êàçàõñòàí. Àëìà-Àòà. Âîåííîñëóæàùèå âî âðåìÿ êîíòðòåððîðèñòè÷åñêîé îïåðàöèè ïðîòèâ ó÷àñòíèêîâ ìàññîâûõ àêöèé áåñïîðÿäêîâ. Àêöèè ïðîòåñòà â Êàçàõñòàíå íà÷àëèñü 2 ÿíâàðÿ â ãîðîäàõ Æàíàîçåí è Àêòàó, ãäå æèòåëè ìèòèíãîâàëè ïðîòèâ âûñîêèõ öåí íà òîïëèâî. Çàòåì àêöèè ïðîòåñòà îõâàòèëè ìíîãèå ãîðîäà ñòðàíû. 5 ÿíâàðÿ ïðåçèäåíò Êàçàõñòàíà Òîêàåâ îòïðàâèë â îòñòàâêó ïðàâèòåëüñòâî è ââåë íà 2 íåäåëè ðåæèì ÷ðåçâû÷àéíîãî ïîëîæåíèÿ â Ìàíãèñòàóñêîé è Àëìàòèíñêîé îáëàñòÿõ, à òàêæå â Àëìà-Àòå è Íóð-Ñóëòàíå. Âàëåðèé Øàðèôóëèí/ÒÀÑÑ

Բազմաթիվ հանրահավաքներ են տեղի ունեցել Ակտաու, Ժանաոզեն և Աթիրաու քաղաքներում։ Ալմաթիում ստիպված են եղել փակել հանրապետության հրապարակը։ Ակտիվիստներն այրել են խարույկները, եղել են նաև հարձակումներ ոստիկանների վրա։ Կան ձերբակալվածներ։ Ընդ որում, կառավարական հանձնաժողովի անդամները Ակտաու քաղաքում ցուցարարների հետ հանդիպման ժամանակ պայմանավորվել են, որ հեղուկացված գազի արժեքը կնվազեցնի մինչև 50 տենգե մեկ լիտրի համար:

Ղազախստանի նախագահը օգնության խնդրանքով դիմել է ՀԱՊԿ պետությունների ղեկավարներին։

Որոշում է կայացվել սահմանափակ ժամանակահատվածով Ղազախստան ուղարկել ՀԱՊԿ հավաքական խաղաղապահ ուժեր:

Понравилась статья? Поделиться с друзьями: